EN

Reklamačný poriadok

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií zamestnancami Vasca, s.r.o, prevádzka Hotel pod Lipou**** vydávam tento reklamačný poriadok, účelom ktorého je riadne informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

Článok 1
Právo na reklamovanie vadného tovaru a služieb

Ak hotelový hosť (slovenský i cudzí štátny príslušník) zistí, že predané pokrmy, nápoje, tovar, poskytnuté ubytovacie služby alebo ostatné služby majú vady, má právo tieto reklamovať.

Vady pokrmov a nápojov, určených na okamžitú spotrebu, reklamuje hosť ihneď pred konzumáciou u obsluhujúceho zamestnanca hotela, alebo u službu konajúceho zodpovedného zástupcu hotela.

Vady v ubytovacích službách musí hosť reklamovať bez zbytočného odkladu u pracovníka recepcie, alebo priamo u službu konajúceho zodpovedného zástupcu hotela. Toto právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutej služby.

 

Článok 2
Zodpovednosť hotela

Ak hosť uplatní právo zo zodpovednosti za vadu služby alebo tovaru, sú zamestnanci hotela, uvedení v článku 1, povinní rozhodnúť o reklamácií ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, alebo ju považujú za neopodstatnenú, sú povinní spísať záznam o reklamácii na Reklamačný lístok, v ktorom sa uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá a zistená vada. Záznam podstúpia riaditeľovi hotela, ktorý rozhodne o reklamácii do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia.

Zamestnanec hotela, uvedený v článku 1, ktorý príjme reklamáciu vadného tovaru alebo služby, je povinný vydať hosťovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v plnom rozsahu.

 

Článok 3
Súčinnosť hosťa pri vybavovaní reklamácií

Hosť je povinný poskytnúť zamestnancom hotela súčinnosť, ktorá je potrebná na vybavenie reklamácie (podanie informácií, predloženie dokladov a pod.). Ak to vyžaduje povaha veci, musí hosť umožniť zodpovedným zamestnancom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na ubytovanie, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že sa reklamácia dotýka hosťa organizovanej skupiny, súčinnosť pri vybavovaní reklamácie môže poskytnúť sprievodca skupiny.

 

Článok 4
Vybavovanie reklamácie

A) Stravovacie služby

Na úseku stravovacích služieb môže hosť požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera a teplota jedál.
Reklamáciu z dôvodov akosti a teploty jedál a nápojov uplatňuje hosť ihneď po začatí konzumácie. Reklamáciu z dôvodov miery a váhy jedál a nápojov uplatňuje hosť ešte pred začatím konzumácie.

B) Ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má hosť právo požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie závad a to:

  1. výmenu chybného alebo doplnenie drobného vybavenia izby podľa platnej vyhlášky,
  2. ak nie je možné odstrániť závady technického charakteru v poskytnutej izbe a nie je možné hosťovi poskytnúť náhradné ubytovanie a ak po dohode s hosťom, bude mu izba aj napriek reklamovaným závadám prenajatá, hosť má právo na:
    1. primeranú zľavu zo základnej ceny izby podľa rozhodnutia zodpovedného zamestnanca hotela, maximálne však do výšky 30% (podľa charakteru závady), alebo na
    2. zrušenie zmluvy o prechodnom ubytovaní pred použitím izby a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia dôjde k závažnej zmene v  ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu alebo zmluve a hosť nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež nárok na zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

C) Ostatné služby

Ostatnými službami sa rozumejú služby kongresové, wellness a iné doplnkové služby. Poskytovanie služieb, zodpovednosť za poskytnuté služby a právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákona a iných právnych noriem.

 

Článok 5
Náhrada nevyhnutných nákladov

Hosť má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo musí uplatniť najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, do ktorej musí byť uplatnené právo zo zodpovednosti za vady. Právo inak zanikne.

 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok je platný dnešným dňom s účinnosťou od 8.2.2016.

 

V Modre dňa 7.2.2016.

Ing. Igor Gondár
riaditeľ hotela

 

Rezervovať priamo

Vedeli ste, že pri online rezevácii priamo na našom webe nakúpite pobyt najvýhodnejšie?

Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácií o cookies.
SÚHLASÍM