EN

Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Obchodné meno: VASCA, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Gorazdova 34, 811 04  Bratislava, Slovenská republika

Prevádzka: Hotel pod Lipou****, Harmónia 3018, 900 01 Modra
IČO: 44 410 875, 
IČ DPH: SK 2022695158
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 54647/B
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 1.12.2016 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“):

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.hotelpodlipou.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).
 2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk využívať.
 3. Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk podlieha Obchodným podmienkam.
 4. Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk, počítačovými vírusmi.

 

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

 1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.hotelpodlipou.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.
 5. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.
 6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.hotelpodlipou.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, platobné podmienky

 1. V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár v systéme rezervovania a / alebo kontaktný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári a / alebo v texte e-mailu je Používateľ povinný uviesť text objednávky. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk.
 2. Objednávku cez vyplnený rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.
 4. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov rezervovania súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách rovnakého štandardu. Ak to nie je možné, alebo Používateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou, má Používateľ nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok Poskytovateľa.
 5. Používateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky a ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby (ubytovanie na prístelke, polpenzia a pod.) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže Používateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet Používateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.
 6. Pri rezervovaní doplnkových služieb má Používateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervácie, ktoré systém rezervovania generuje automaticky v 3. kroku rezervovania aj pre Poskytovateľa aj pre Používateľa. Používateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.
 7. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.
  1. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.
  2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.
  3. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 6 pracovných dní pred nástupom na pobyt. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 6 dní pred nástupom na pobyt.
 8. Platobné údaje sú uvedené na zálohovej faktúre, alebo v platobnej bráne na realizáciu platby kreditnou / debetnou kartou, alebo bankovým prevodom.
 9. Ak Používateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.
 10. Všetky poplatky za platbu hradí Používateľ
 11. Po uhradení plnej ceny pobytu bude Používateľovi vystavený a na e-mailovú adresu zaslaný poukaz zo strany Poskytovateľa, ktorým sa Používateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásení na recepcii hotela.

Článok IV - Zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb, storno podmienky, refundácia

 1. V prípade, že zmluvu o poskytovaní služieb zruší pred ich poskytnutím Používateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Používateľa storno poplatok, ako zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím.
 2. Výška storno poplatku závisí od storno lehoty. Storno lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľovi, a zároveň dňom písomného potvrdenia Poskytovateľa, že oznámenie Používateľa o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím obdržal a zaregistroval.
 3. Poskytovateľ má právo od Používateľa požadovať storno poplatky v nasledovnej výške:
  - pri storne objednávky 30 a viac dní pred čerpaním služieb 0 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 29 až 21 dní pred čerpaním služieb 25 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 20 až 14 dní pred čerpaním služieb 50 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 13 až 7 dní pred čerpaním služieb 80 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky menej ako 6 dní pred čerpaním služieb 100 % z ceny objednaných služieb
 4. V prípade, že Používateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím z vážnych dôvodov ako sú ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie alebo úmrtie člena rodiny, a túto skutočnosť písomne preukáže Poskytovateľovi, nebude Poskytovateľ požadovať od Používateľa storno poplatok.
 5. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany Používateľa, spôsob refundácie, ak má na ňu Používateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v mene EUR bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou Používateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

Článok V – Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania Používateľom budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach Poskytovateľa (VASCA, s. r. o. – prevádzka Hotel pod Lipou****, sídlo Gorazdova 34,0 811 04  Bratislava, IČO 44 410 875) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.
 2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje Používateľ Poskytovateľovi v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol v rozsahu uvedenom v rezervačnom formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním rezervačného formulára Používateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) Poskytovateľa akoukoľvek elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môže kedykoľvek odvolať kliknutím na link „odhlásiť sa z odberu newslettra“ alebo písomne na kontaktných adresách Poskytovateľa.

Článok VI - Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.hotelpodlipou.sk Používateľom.
 2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 3. Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.hotelpodlipou.sk.

Rezervovať priamo

Vedeli ste, že pri online rezevácii priamo na našom webe nakúpite pobyt najvýhodnejšie?

Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácií o cookies.
SÚHLASÍM