EN

Všeobecné podmienky klubového programu

1. Členom klubu sa môže stať ktokoľvek, kto má trvalý pobyt v meste Modra a priľahlých obciach alebo vlastní rekreačnú nehnuteľnosť v rekreačnej zóne Harmónia, Zochova chata, Piesok a čerpal služby Hotela pod Lipou v minimálnej hodnote 50,00 Eur. Členom klubu sa môžete stať aj v prípade ak ste hotelovým hosťom a čerpali ste služby Hotela pod Lipou v minimálnej hodnote 500,00 Eur (Suma poskytnutých služieb do dátumu vyplnenia prihlasovacieho formulára. V prípade, že sa nejedná o ubytovanie aj doklad o ich uhradení  napr. faktúra. Ide o sumu individuálnych objednávok ubytovania, stravovania a doplnkových služieb, nie objednávky firiem a objednávky realizované cez sprostredkovateľov a cestovné kancelárie.)

2. Žiadateľ o členstvo vyplní na recepcii hotela formulár, na základe ktorého mu bude vystavená klubová karta na jeho meno, ktorá obsahuje aj unikátne číslo. Na jej základe je člen klubu oprávnený čerpať výhody a benefity. Pre mladomanželov je karta vystavená jedna pre 2 osoby, pre firemných klientov 1 karta pre kontaktnú osobu za danú spoločnosť a platí len po predchádzajúcom objednaní služieb zo strany tejto osoby, na ktorej meno je karta vydaná.

3. Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky na vydanie klubovej karty, môže byť držiteľom len jednej klubovej karty. Karta je vydaná na dobu neurčitú, v prípade zrušenia členstva o to člen požiada emailom alebo osobne odovzdaním karty. Stratu karty je potrebné oznámiť.

4. Žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky na vystavenie klubovej karty je klubová karta doručená:
a.) osobne, počas pobytu v hoteli na základe riadne a úplne vyplneného formulára
b.) poštou, na základe elektronicky zaslanej žiadosti o vystavenie klubovej karty, pričom pracovník hotela pred vystavením klubovej karty preverí, či žiadateľ spĺňa podmienky na zaradenie

5. Pri každej objednávke služieb je držiteľ klubovej karty povinný uviesť číslo klubovej karty a svoje meno, pri osobnej návšteve je povinný sa kartou preukázať, a to už pri objednávke služieb, inak mu zľavy a benefity nebudú poskytnuté.

6. Klubová karta je vystavená na meno (resp. pri svadobných hosťoch pre pár) je neprenosná a platí výlučne spolu s občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz poistenca). Pracovník hotela je oprávnený odmietnuť poskytnutie zľavy alebo bezplatnej služby, plynúcej z vlastníctva klubovej karty, ak je u jej držiteľa dôvodné podozrenie, že ním vykonané objednávky nie sú určené pre jeho osobnú spotrebu. Klubová karta je použiteľná výlučne na pobyt, ktorý nie je organizovaný a hradený cestovnou kanceláriou, zamestnávateľom alebo inou spoločnosťou či sprostredkovateľom.

7. Vernostné zľavy, vyplývajúce z vlastníctva klubovej karty, nemôžu byť kumulované s iným typom zliav, ak nie je uvedené inak.

8. Prevádzkovateľom databázy, v ktorej sú evidované osobné údaje držiteľov klubových kariet, je spoločnosť VASCA, s.r.o., Gorazdova 34, 811 04  Bratislava, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 54647/B. Vyplnením formulára dáva žiadateľ prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre obchodné a marketingové účely prevádzkovateľa a súhlas so zasielaním noviniek, ponúk a akcií elektronickou poštou na uvedenú emailovú adresu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje držiteľov kariet len pre vlastnú potrebu a neposkytnúť ich tretím stranám.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia podmienok vernostného programu. Zmeny podmienok vernostného programu nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.hotelpodlipou.sk.

10. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť vernostný program, bez akýchkoľvek právnych nárokov na vyčerpanie zliav, bezplatných služieb, alebo na akékoľvek peňažné či nepeňažné nároky zo strany držiteľov kariet.

11. Toto znenie podmienok vernostného programu Klub Hotela pod Lipou nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2016

 

Rezervovať priamo

Vedeli ste, že pri online rezevácii priamo na našom webe nakúpite pobyt najvýhodnejšie?

Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácií o cookies.
SÚHLASÍM